PODRACHOWANI TREFU WE RYBNIKU

26 września narychtowany bōł piyrszy tref posłańcōw ód ślōnskich ôrganizacyjōw, we tymacie roboty,  kero sie tyczy prōmocyje Spisu Wszechôbecnego a skuplowanej z nim możebności ôpedzynio sie za ślōnskōm nacyjowościōm.Na tref przijechali posłańce ôd takich ôrganizacyjōw: Dymokratyczno Unijo Regijōnalistōw Ślōnskich, Ruch Autōnōmije Ślōnska, Ślōnzoki Razym, Ślōnsko Partyjo Regijōnalno, Stowarzyszyni Miyłośnikōw Ślōnska – Verum, Ślōnsko Ferajna, Stowarzyszyni Ôsōb Nacyjowości Ślōnskij, kamractwo Uotwarty Ślōnsk, a FEST. Na trefie była tyż posłano ôd strzodowiska akadymickigo: dr hab. Małgorzata Myśliwiec ze Ślōnskigo Uniwerziteta, a tyż synator Marek Plura a poseł na Syjm RP Maciej Kopiec. Na trefie ugodali my nojważniejsze pōnkty widzynio naszej ze wszystkich strōn spōłprace, tj. naszykowani ekstra materyje informacyjnej, przirychtowani pełnej kampanije medialnej, a tyż akcyjo wolōntariacko, ôprzyto na spōłpracy ze wszystkimi, kerzi bydōm radzi nōm pōmōc. Kampanijo informacyjno posztiklowano bydzie na dwie tajle: wirtualno a terynowo. Posłańce ôd ôrganizacyjōw jednym głosym ôpedzieli sie za chynciōm pōmocy przi posywaniu materyje elektrōnicznej, a tyż we akcyjach terynowych. Akcyjo intormacyjno mo mieć plac ancołkimŚłōnsku we jego historycznych granicach tj. Dolny a Gōrny Ślōnsk. Skuli pandymije COVID -19 a roztolicznych ôgraniczyniōw we życiu publicznym, gorko zaproszōmy do przikuplowanio sie ku naszymu wolōntariatowi.  Bydymy robić wszystko, coby prziś ku jak nojsrogszej harmiji ludzi, co sie interesujōm spisym,  ze pokozaniym głōwnie na tych, co zdecydowani sōm ôpedzieć sie w nim za ślōnskōm nacyjowościōm.