ZAPROSZŌMY KU NŌM

Być Ślōnzokym, to niy ma leko rzecz. Wszechôbecne podejrzynia ô „zdrada nacyje”, ciynżki do dychanio luft, żywiyniowe myślyni ô jodle wōnglo, abo ôbrażani naszego jynzyka, a tyż polyni ślōnskich fanōw we stolicy Polski. Niyzależnie ôd tych złych ôdniysiyń, myślyniōw a inkszych przikrości, kere widzymy we polskij ryjalności, ślōnsko spōlnota je prowdōm. Widzymy jōm we ślōnskij literaturze, kerej z kożdym rokym przibywo. Widzymy jōm we jynzyku ślōnskim, kerego do zachwolanio swojich wyrobōw używajōm światowe korporacyje. To je tyż tradycyjo dōmowo, z kerōm kuplujymy sie ôd najmłodszych lot, a tyż inkszy sposōb myślynio a poznowanio,  co sie pokazuje we inkszym pōnkcie widzyniu życio kożdodziynnego.

We 2021 roku na terynie cołkij Rzeczypospolitej Polskij bydzie Spis Wszechôbecny. Skuli pandymije COVID 19 bydzie ôn mioł swōj plac jedzinie we internecu. Tak samo, jak 10 lot do zadku – we 2011 roku – bydzie szło ôpedzieć sie za swojōm nacyjowościōm, a tyż za jynzykym, co nim godōmy na kożdy dziyń. Tak, jak piyrwej, tak i teraz bydzie możebność  wybrać nacyjowość ślōnsko a tyż ślōnki jynzyk.

TO JE PRAJE TYN MŌMYNT – ROZ NA 10 LOT  MOGYMY POKOZAĆ, CO MY SŌM, MY ŚLŌNZOCZKI A ŚLŌNZOKI.

Chcymy prziś ku jak nojwiyncyj ludziōm,  kerzi możno chcieli by ôpedzieć sie za ślōnskōm nacyjowośćiōm, dyć ze roztomańtych powodōw mogōm niy wiedzieć ô Spisie Wszechôbecnym a ô takij możebności. Kej chcesz pōmōc we informacyjnej kampaniji – wypisz formular do  kōntaktu z nami. Ôdezwiymy sie do Ciebie, a powiymy Ci, co mosz dalij robić. Czasu je mało a profity tego spisu bydymy czuć bez delsze 10 lot. Niy mogymy przespać naszej spōlnoty.

NACYJOWOŚĆ – INKSZO – ŚLŌNSKO

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.